יעוץ לפני רכישת עסקים

בחינת המערך התפעולי והלוגיסטי ומידת התאמתו לצורכי העסק

הערכת ההשקעות הנדרשות במערך התפעולי/לוגיסטי:

 בדיקת מצב הציוד והמכונות ומידת התאמתם לפעילות ומטרות החברה

 בחינת רמת התחזוקה של המערך

 אפיון כוח אדם קיים ויכולותיומתן חוות דעת:

הערכת ההשקעות הנדרשות לתפעול תקין ויעיל של העסק